Mattheüs 28: 18-20 “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.” Amen.

Het evangelie van Jezus is onze boodschap en wij prediken aan anderen bij elke gelegenheid. Er zijn mensen die het evangelie nodig hebben, maar ze weten niet wat het is en ze zullen het niet weten of horen tenzij we hen te vertellen. We hebben een verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk mensen als we kunnen te helpen om het evangelie van Jezus te horen en te komen tot de redding van de Heer.

In de Evangelische Kerk Shekinah, zijn we toegewijd om het werk  van een evangelist te doen en onze evangelisatieteam leidt op weg. 2 Timotheüs 4: 5

evangelisatieteam