prayer

Heeft u een gebedsverzoek?

Wij bidden met u mee

Gebed voor koningen en regeringen

In Romeinen 13: 1, worden we gewaarschuwd:

“Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd”.

We bidden dat God de machthebbers leidt om naar Zijn wil te handelen, zodat de wereld een betere plek kan zijn. Dit is in lijn met 1 Timotheüs 2: 1-3 waar we lezen:

“Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker.”

We bidden voor de mensen in landen geteisterd door conflicten, armoede, ziekten en gebrek aan ziekenhuizen en andere voorzieningen, zodat deze dingen uit het verleden kunnen worden. We bidden dat God de harten van de leiders van de landen met een repressief of corrupte regeringen raakt, zodat de mensen zullen genieten van een goed bestuur in overeenstemming met de wil van God.

We bidden tegen het terrorisme en vragen God om onze leiders te helpen om met oplossingen te komen. We bidden voor vrede en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten, zodat de wil van God zal worden gedaan.

We bidden voor de Centraal-Afrikaanse Republiek, Pakistan, Afghanistan, het noorden van Nigeria, Zuid Soedan en andere plaatsen geteisterd door interreligieuze conflicten en andere vormen van maatschappelijke onrust. Moge God de leiders begeleiden tot een oplossing van vrede en liefde.

We bidden voor de christenen in Noord-Korea en andere plaatsen waar de leden van het Lichaam van Christus nog steeds met vervolging worden geconfronteerd.

Moge God het hart van de leiders van deze landen raken.

Focus op de familie

We bidden voor de gezinnen.

De eerste cel van het gezin is het huwelijk tussen een man en zijn vrouw naar God. Het huwelijk is de belangrijkste bron van vermenigvuldiging waarmee we een gezin kunnen stichten.

Genesis 2:24 “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.”

We bidden intensief voor huwelijken en God lost allerlei problemen door middel van het gebed. We raden ook leuke middelen vol met begeleidingsgereedschappen en inspiratie door de Heilige Geest. We hebben een zeer nuttig boek met 70 sleutels van het huwelijk om uw huwelijk in een hemel op aarde te maken. Het boek, geschreven door Pastor Mariana Vanstipelen: “De hemel van een goed huwelijk”. Dit kan zeer nuttig zijn om uw huwelijk in de liefde te versterken. Wij geloven dat God de Auteur van de Liefde is en de enige die hem in leven in uw huwelijk kan houden; Amen!

We bidden voor de Vrucht van de baarmoeder, we slopen alle soorten van onvruchtbaarheidskwesties door middel van verlossende gebeden en wij bidden tot God om vrouwen te bevrijden, zodat zij kunnen voldoen aan hun door God gegeven opdracht om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen zoals het is geschreven in,

Genesis 1:28 “En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar…”

de Heer beloofde in,

Psalm 128: 3 “Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.”

Genesis 33:5  Wie zijn deze bij u? Vroeg hij. Jakob antwoordde: “De kinderen, die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. “  God is de gever en de leverancier van kinderen vooral de kinderen van belofte. Onze God antwoordt onze gebeden en onze getuigenissen zijn talrijk.

We bidden voor de kinderen om te groeien in lijn met het Woord van God, de Bijbel zegt in,

Efeziërs 6: 1-4 “Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.”

Exodus 20:12 “Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden  verlengd in het land, dat de Heere uw God u geeft.”

We bidden voor de redding van hele families. Dit is de Wil van God.

Jozua 24:15  “Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Heere dienen!“

We bidden voor vrede en begrip binnen families.

Efeziërs 3: 14-15 “Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.”

Geestelijke gebedsstrijd voor gezinnen, wij bidden voor het vernietigen van demonische machten vechtend tegen gezinnen in de Naam van Jezus Christus .

Jouw getuigenis

In Christus Jezus ben je een overwinnaar en geen slachtoffer. Amen;

Dat is waarom God ons toestaat om te bidden zodat Hij zijn gezegende beloften in ons leven kan vervullen.

God zorgt voor Zijn mensen. Wij willen graag horen wat God in jouw leven heeft gedaan;

Hebje een getuigenis? Deel die dan en moedig vandaag iemand aan.

God zegene je.