Het is erg belangrijk om het verschil tussen Godsverantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid te kennen. God heeft ons geschapen en heeft ons voorzien van de nodige middelen om ons leven en het milieu te verbeteren. Hij heeft ons ook verordend om uit te reiken naar de mensen in nood om ons heen. We moeten beslissen om de oproep te ontvangen met de hulp van de Heilige Geest van God en de opdrachten die ons worden toevertrouwd te vervullen.

Een van onze zeer eenvoudige opdrachten is Gastvrijheid. Jezus had medelijden met de mensen die hij ontmoette en hij voedde hen met zowel het woord van God en fysiek voedsel. (Marcus 6:34; Matteüs 14: 13-21)

Mattheüs 10:42 “En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.”

Mattheüs 25: 34-36 “Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.”

In de Evangelische Kerk Shekinah verwelkomen en assisteren we graag mensen in nood en helpen we ze op het best van ons vermogen door de genade van God. Ons Gastvrijheidsteam staat klaar om u te helpen in Maastricht en overal in Limburg. Of u nieuw in de stad bent of om wat voor reden u geconfronteerd wordt met een aantal moeilijke omstandigheden op het gebied van accommodatie, we zijn er om u te helpen.

Psalm 115: 15 “Gijlieden zijt den Heere gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.”

Gastvrijheidsteam
Gastvrijheidsteam